نجوم و اکتشافات فضایی- رویدادها و اطلاعیه ها
خوشه کروی M۱۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

AWT IMAGE

خوشه ستاره ای کروی M۱۳، در صورت فلکی هرکول قرار دارد و فاصله آن از زمین ۲۲۰۰۰ سال نوری و قدر ظاهری آن ۵.۸ است.  این خوشه مشهور پرنورترین خوشه کروی در نیمکره شمالی آسمان محسوب می شود. ادموند هالی آنرا در سال ۱۷۱۴کشف کرده است. این جرم در شرایط مساعد با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است. قطر آن در حدود ۱۵۰ سال نوری و در حدود نیم میلیون ستاره در خود جای داده است. تمرکز ستاره ها در نواحی مرکزی آن ۵۰۰ برابر بیشتر از ستاره های پیرامون آن می باشد. سن آن در حدود ۱۲ میلیارد سال تخمین زده شده است.

تصویر فوق با استفاده از تلسکوپ ۱۶ اینچ اشمیت کاسگرین رصدخانه مرکز ماهدشت به ثبت رسیده است.

نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.207.868.fa
برگشت به اصل مطلب