سنجش از دور ایران- فرهنگ اصطلاحات فنی
V - W - X - Y - Z

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بازگشت AWT IMAGE
Q - R - S - T - U enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K enlightened A - B - C - D - E

V - W - X - Y - Z

تعریف و شرح اصطلاح معنی فارسی لغت یا اصطلاح
Vegetation Index شاخص پوشش گیاهی VI
گستره تابشی که چشم انسان نسبت به آن حساس بوده و تقریبا بین طول موجهای 0.4 تا 0.7 میکرو متر واقع است. طول موج های مرئی Visible Wavelengths
طول یک موج از تابش الکترومغناطیسی طول موج Wavelength
باندی از طیف الکترومغناطیسی که تراگسیلی ماکزیمم و تضعیف مینیمم در محیط خاص را هنگام استفاده از یک سنجنده بخصوص از خود نشان می دهد. به آن دریچه نیز می گویند. روزنه Window
نقطه در کره آسمانی که دقیقا بالای سر ما قرار گرفته و به نقطه مقابل سمت القدم می باشد. سمت الرآس Zenith

V - W - X - Y - Z

Q - R - S - T - U enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K enlightened A - B - C - D - E
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.89.148.fa
برگشت به اصل مطلب