سنجش از دور ایران- پروژه ها و فعالیت های پایان یافته
پروژه های پایان یافته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فهرست پروژه های پایان یافته سازمان فضایی ایران تا کنون

فهرست پروژه های پایان یافته در زمان مرکز سنجش از دور سابق تا زمان تشکیل سازمان فضایی ایران در سال 1384

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.80.135.fa
برگشت به اصل مطلب