سنجش از دور ایران- Publication
Publication

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این قسمت به معرفی مقلات، کتب و سایر گزارشهای بین المللی تهیه شده در حوزه سنجش از دور، اختصاص داده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.429.2939.fa
برگشت به اصل مطلب