سنجش از دور ایران- مدرسه سنجش از دور
آشنایی با کاربردهای فناوری سنجش از دور برای مقطع دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سرفصل های آموزش کاربردهای فناوری سنجش از دور در مدرسه سنجش از دور موارد زیر را شامل می گردد.
 1. هواشناسی
 1. منابع آبی
 1. زمین شناسی
 1. مخاطرات طبیعی
 1. پوشش گیاهی و جنگل ها
 2. شناسایی آفات جنگلی
 3. امنیت غذایی
 4. آفات و بیماری های نباتی
 5. پایش بیماری ها
 6. باستانشناسی
 7. نحوه تولید محصولات سنجش از دور
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.400.2773.fa
برگشت به اصل مطلب