سنجش از دور ایران- تست و کالیبراسیون سنجنده
تست و کالیبراسیون سنجنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.397.2742.fa
برگشت به اصل مطلب