سنجش از دور ایران- پیوندهای مرتبط
پیوندهای مرتبط

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

در این بخش، آدرس های اینترنی مرتبط با مبحث فناوری سنجش از دور به صورت زیر تقسیم بندی می گردند :

 مراکز سنجش از دور دنیا
سازمان های فضایی دنیا
دفاتر، کمیته ها و سازمان های بین المللی فعال در حوزه فضا

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.130.245.fa
برگشت به اصل مطلب