سنجش از دور ایران- ماهواره ها
ResourceSat-2A

حذف تصاویر و رنگ‌ها
     AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

ResourceSat-2A

اپراتور ماهواره  ISRO سازمان فضایی هند
شروع ماموریت 07.12.2016
ماهواره بر PSLV-C36
کشور سازنده ISRO سازمان فضایی هند
ارتفاع مدار [km] ReSat-2A : 827 Km
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 5
باند و توان تفکیک مکانی LISS-4 : 5.8 m
LISS-3 : 23.5 m
AWiFS-A : 58 m
AWiFS-B :58 m
عمر ماموریت ReSat-2A : 5 years
عرض تصویر [km] LISS-4 : 70 Km
LISS-3 : 141 Km
AWiFS-A : 740 Km
AWiFS-B :740 Km
وضعیت ReSat-2A : عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.389.fa
برگشت به اصل مطلب