سنجش از دور ایران- ماهواره ها
WorldView-3

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

WorldView-3

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 13.08.2014
ماهواره بر Atlas -5
کشور سازنده Ball Aerospace and Technologies Corporation
ارتفاع مدار [km] 617
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 4
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] CAVIS 13.1 km, PAN 13.1 km, MS 13.1 km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.243.fa
برگشت به اصل مطلب