سنجش از دور ایران- ماهواره ها
WorldView-2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

WorldView-2

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 08.10.2009
ماهواره بر Delta 7920
کشور سازنده Ball Aerospace and Technologies Corporation
ارتفاع مدار [km] 770
زاویه انحراف [º] 97.5
دوره بازگشت [روز] 4
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] PAN 16.4 km, MS 16.4 km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.242.fa
برگشت به اصل مطلب