سنجش از دور ایران- ماهواره ها
WorldView-1

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

WorldView-1

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 18.09.2007
ماهواره بر Delta II
کشور سازنده Ball Aerospace and Technologies Corporation
ارتفاع مدار [km] 496
زاویه انحراف [º] 97.5
دوره بازگشت [روز] 4
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] PAN 17.6km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.241.fa
برگشت به اصل مطلب