سنجش از دور ایران- ماهواره ها
TerraSAR-X

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

TerraSAR-X

اپراتور ماهواره EADS Astrium, DLR (SRN)
شروع ماموریت 15.06.2007
ماهواره بر Dnepr-1
کشور سازنده EADS Astrium, DLR (SRN)
ارتفاع مدار [km] 512
زاویه انحراف [º] 97.4
دوره بازگشت [روز] 2
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] SAR 1500km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.240.fa
برگشت به اصل مطلب