سنجش از دور ایران- ماهواره ها
TeLEOS-1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

TeLEOS-1

اپراتور ماهواره AgilSpace
شروع ماموریت 16.12.2015
ماهواره بر PSLV
کشور سازنده ST Electronics (Satellite Systems) Ltd
ارتفاع مدار [km] 550
زاویه انحراف [º] 15
دوره بازگشت [روز]
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km]
وضعیت آماده
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.238.fa
برگشت به اصل مطلب