سنجش از دور ایران- ماهواره ها
SPOT 7-AzerSky

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

SPOT-7 AzerSky

اپراتور ماهواره Azercosmos
شروع ماموریت 2014.06.30
ماهواره بر PSLV
کشور سازنده Airbus Defence and Space
ارتفاع مدار [km] 694.9
زاویه انحراف [º] 45
دوره بازگشت [روز] 2 روز
طول عمر ماهواره دوازده سال
عرض تصویربرداری [km] Min:60X60 km
Max:60X600 km
تعداد باند طیفی PAN : 1band
MS: 4band (Red, Blue, Green, NIR)
توان تفکیک مکانی PAN : 1.5m B/W
MS: 6m Color
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.236.fa
برگشت به اصل مطلب