سنجش از دور ایران- ماهواره ها
Sentinel-3A

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Sentinel-3A

اپراتور ماهواره سازمان فضایی اروپا
شروع ماموریت 2016.12.13
ماهواره بر Rocket
کشور سازنده Thales Alenia Space
ارتفاع مدار [km] 814
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 100
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] 1270
وضعیت آماده
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.232.fa
برگشت به اصل مطلب