سنجش از دور ایران- ماهواره ها
ResourceSat-1/2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

ResourceSat-1/2

اپراتور ماهواره  ISRO سازمان فضایی هند
شروع ماموریت ReSat-2 : 20.04.2011
ReSat-1 : 17.10.2003
ماهواره بر ReSat-2 : PSLV-C16
ReSat-1 : PSLV-C5
کشور سازنده ISRO سازمان فضایی هند
ارتفاع مدار [km] ReSat-2 : 822 Km
ReSat-1 : 817 Km
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 5
باند و توان تفکیک مکانی LISS-4 : 5.8 m
LISS-3 : 23.5 m
AWiFS-A : 58 m
AWiFS-B :58 m
عمر ماموریت ReSat-2 : 5 years
ReSat-1 : 5 years
عرض تصویر [km] LISS-4 : 70 Km
LISS-3 : 141 Km
AWiFS-A : 740 Km
AWiFS-B :740 Km
وضعیت ReSat-2 : عملیاتی
ReSat-1 : خاتمه
ResourceSat-2A
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.231.fa
برگشت به اصل مطلب