سنجش از دور ایران- ماهواره ها
RapidEye

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

RapidEye

اپراتور ماهواره RapidEye AG
شروع ماموریت 29.08.2008
ماهواره بر DNEPR-1
کشور سازنده Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), England
ارتفاع مدار [km] 630
زاویه انحراف [º] 97.8
دوره بازگشت [روز] 1
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] MS 77km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.230.fa
برگشت به اصل مطلب