سنجش از دور ایران- ماهواره ها
RADARSAT-1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

RADARSAT-1

اپراتور ماهواره سازمان فضایی کانادا CSA
شروع ماموریت 04.11.1995
ماهواره بر
کشور سازنده سازمان فضایی کانادا
ارتفاع مدار [km] 798
زاویه انحراف [º] 98.6
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] SAR 50-500km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.229.fa
برگشت به اصل مطلب