سنجش از دور ایران- ماهواره ها
QuickBird

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

QuickBird

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 18.10.2000
ماهواره بر Boeing Delta II
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 450
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 3
خاتمه ماموریت 27.01.2015
عرض تصویر [km] MS 16km, PAN 16km
وضعیت گمشده
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.227.fa
برگشت به اصل مطلب