سنجش از دور ایران- ماهواره ها
OrbView-3

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

OrbView-3

اپراتور ماهواره GeoEye (USA)
شروع ماموریت 26.06.2003
ماهواره بر
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 470
زاویه انحراف [º] 97.3
دوره بازگشت [روز] 3
خاتمه ماموریت 23.04.2007
عرض تصویر [km]
وضعیت غیر عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.226.fa
برگشت به اصل مطلب