سنجش از دور ایران- ماهواره ها
OrbView-2

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

OrbView-2

اپراتور ماهواره GeoEye (USA)
شروع ماموریت 01.08.1997
ماهواره بر Pegasus
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 1
خاتمه ماموریت 09.12.2010
عرض تصویر [km]
وضعیت غیر عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.225.fa
برگشت به اصل مطلب