سنجش از دور ایران- ماهواره ها
IRS-1C

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

IRS-1C

اپراتور ماهواره  ISRO سازمان فضایی هند
شروع ماموریت 28.12.1995
ماهواره بر Molniya-M (Russian)
کشور سازنده هند
ارتفاع مدار [km] 817
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت -
باند و توان تفکیک مکانی PAN : 6M
LISS-III VNIR : 23.5M
LISS-III SWIR :70.5M
WiFS : 188M
عرض تصویر [km] PAN : 70km
LISS-III VNIR : 141km
LISS-III SWIR : 148km
WiFS : 740km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.220.fa
برگشت به اصل مطلب