سنجش از دور ایران- ماهواره ها
IRS-1D

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

IRS-1D

اپراتور ماهواره  ISRO سازمان فضایی هند
شروع ماموریت 29.09.1997
ماهواره بر ISRO PSLV-C1
کشور سازنده هند
ارتفاع مدار [km] 822
زاویه انحراف [º] 98.5
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت
باند و توان تفکیک مکانی PAN : 6M
LISS-III VNIR : 23.5M
LISS-III SWIR :70.5M
WiFS : 188M
عرض تصویر [km] PAN : 70km
LISS-III VNIR : 141km
LISS-III SWIR : 148km
WiFS : 740km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.219.fa
برگشت به اصل مطلب