سنجش از دور ایران- ماهواره ها
GeoEye-1

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

GeoEye-1

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 06.09.2008
ماهواره بر Delta II
کشور سازنده Boeing Corporation
ارتفاع مدار [km] 681
زاویه انحراف [º] 98.1
دوره بازگشت [روز] 2
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] MS 15.2 km, PAN 15.2 km
وضعیت عملیاتی

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.215.fa
برگشت به اصل مطلب