سنجش از دور ایران- ماهواره ها
ALOS

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

ALOS

اپراتور ماهواره Japonsko
شروع ماموریت 24.01.2006
ماهواره بر H-IIA
کشور سازنده سازمان فضایی ژاپن
ارتفاع مدار [km] 692
زاویه انحراف [º] 98
دوره بازگشت [روز] 46
خاتمه ماموریت 22.04.2011
عرض تصویر [km] AVNIR-2 70km, PALSAR 70km
وضعیت گمشده
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.213.fa
برگشت به اصل مطلب