سنجش از دور ایران- ماهواره ها
ALOS-2

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ALOS-2

اپراتور ماهواره سازمان فضایی ژاپن
شروع ماموریت 24.05.2014
ماهواره بر H-IIA
کشور سازنده ژاپن
ارتفاع مدار [km] 628
زاویه انحراف [º] 97.9
دوره بازگشت [روز] 14
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] PALSAR-2
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.212.fa
برگشت به اصل مطلب