سازمان فضایی ایران- گزارش تصویری
برگزاری اولین نشست مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.73.41.fa
برگشت به اصل مطلب