سازمان فضایی ایران- گزارش تصویری
نشست خبری رییس سازمان فضایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.73.26.fa
برگشت به اصل مطلب