سازمان فضایی ایران- گزارش تصویری
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز فضایی البرز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.73.21.fa
برگشت به اصل مطلب