سازمان فضایی ایران- دبیر روز فناوری فضایی
دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۲ | 
مهندس حجت تارزاده
دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۷

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.149.1852.fa
برگشت به اصل مطلب