سازمان فضایی ایران- آموزش و نشر
کتاب های کودکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کاوشگرها

ترانه سرا:مهتاب تبریزی 
ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: الهه هویتی

تاریخ انتشار
زمستان 1390-چاپ اول

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

ماهواره رصد
ترانه سرا:مهتاب تبریزی 
ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران

تاریخ انتشار
زمستان 1390

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 جنگل سبز، جنگل سیاه
نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 ماهواره سیاه
نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 گم گمگ و ماهوارک

نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران

تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

 
 

 یور حنایی
نویسنده: محمد رضا یوسفی 
ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1387

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 شاید یک روز
نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

 مافی و سفر به مریخ
شاعر : امیر آقاخانی

ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
مشاور علمی : کارن مولاوردی خانی

تاریخ انتشار : 1386

 

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.145.339.fa
برگشت به اصل مطلب