بایگانی بخش کنوانسیون ثبت ۱۹۷۵

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ -

کنوانسیون ثبت اجسام پرتاب‌شده به فضای ماورای جو ۱۹۷۵

کنوانسیون ثبت اجسام پرتاب‌شده به فضای ماورای جو یکی از ۵ معاهده اصلی مرتبط با حقوق بین الملل فضا است. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ تصویب شد. هدف اصلی آن قاعده مند نمودن فعالیت های فضایی کشورها با ساز و کاری تحت عنوان ثبت اشیا فضایی، ذیل سازمان ملل متحد است.