بایگانی بخش قوانین ملی

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ -

تعریف قانون ملی فضایی

 دولتها علاوه بر اجرای اسناد بین‌المللی حقوق فضا، به توسعه چارچوب‌های قواعد ملی خود در رابطه با حاکمیت بر اجرای فعالیت های مرتبط با فضای ماورای جو پرداخته‌اند.