بایگانی بخش سند جامع توسعه هوافضای کشور

img_yw_news
پنجشنبه 16 فروردین 1397 -

سند جامع توسعه هوافضای کشور

مصوبه سند جامع توسعه هوافضای کشور درجلسه 728 مورخ 19/10/91 شورای عالی انقالب فرهنگی و براساس مصوبه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در اجرای بند الف قسمت اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و مصوبه جلسه 657 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است.