بایگانی بخش دبیر روز فناوری فضایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

دبیر روز فناوری فضایی و سرپرست معاونت توسعه فناوری فضایی

مجتبی سرادقی دبیر روز فناوری فضایی و سرپرست معاونت توسعه فناوری فضایی