بایگانی بخش پروژه های ترویجی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

ارائه خدمات رصدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

حمایت در برگزاری سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

نخستین کارگاه های تخصصی اختفا و فراخورشیدی ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری سومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

دومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

اولین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه ملی ستارگان متغیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه های تخصصی با موضوع ستارگان متغیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی پایش اپتیکی اجرام فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

چهارمین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

پنجمین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

همایش اخترزیست شناسی و زیست فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی، سمینارها و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره ناهید

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

پروژه های ترویجی نجوم و اکتشافات فضایی