بایگانی بخش مسابقه ایده پردازی با موضوع کشف و بررسی سیارات فراخورشیدی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

مراحل و راهنمای ثبت نام

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

مسابقه ایده پردازی با موضوع کشف و بررسی سیارات فراخورشیدی