بایگانی بخش اخبار تصویری

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

نمای شرق آسمان درفک

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

شکوه کاهکشان

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

کمان کهکشانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

آسمان شب

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

برکه ستارگان

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

رصدگران

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ -

آتش سواران هزاررنگ