بایگانی بخش تصاویر خورشید در فیلتر اچ آلفا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ -

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ -

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ -

تصاویر خورشید- تیرماه ۱۳۹۶