بایگانی بخش نجوم و اکتشافات فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

ارسال فرم تکمیل شده و آپلود تصویر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

اسامی هیئت داوران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مراحل و راهنمای ثبت نام

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

گاهشمار جشنواره

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

مسابقه ایده پردازی اپلیکیشن نجومی سها

مسابقه ایده پردازی اپلیکیشن نجومی سها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -

جشنواره عکاسی نجومی امید