بایگانی بخش دبیر هفته جهانی فضا

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ -

دبیر هفته جهانی فضا

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ -

دکتر محمد همایون صدر معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران و دبیر هفته جهانی فضا

دکتر محمد همایون صدر دبیر هفته جهانی فضا


پوستر هفته جهانی فضا

ویژه نامه هفته جهانی فضا