ثبت تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه در سازمان فضایی ایران
مشخصات تقاضا دهنده
وضعیت نظام وظیفه
توجه: در صورت انجام مراحل پذیرش، ارائه تصویر برگه اعزام حداقل 60 روز قبل از اعزام به اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان فضایی ایران الزامی است.
وضعیت و سوابق تحصیلی، آموزشی و کاری
 افزودن سوابق تحصیلی جدید
ردیف عملیات
 افزودن دوره های آموزشی (تخصصی و یا کارآموزی) جدید
ردیف عملیات
 افزودن سوابق و تجربه کاری جدید
ردیف عملیات
 افزودن ماموریت ها و مسافرت های داخل و خارج از کشور جدید
ردیف نوع ماموریت موسسه متبوع تاریخ شروع تاریخ خاتمه منظور از ماموریت عملیات
 افزودن میزان آشنایی با زبان های خارجی جدید
ردیف زبان* صحبت کردن* خواندن* نوشتن* عملیات
آپلود اسکن مدارک (هر فایل حداکثر 5 مگابایت)
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
فایلهای مجاز pdf;jpg;gif;png;jpeg
پیگیری