درخواست خدمات طیف سنجی
ثبت درخواست
بررسی
ارائه مستندات
بررسی مستندات
اعلام زمان بندی
بررسی زمان بندی
انجام طیف سنجی
ارائه نتایج
خاتمه
درخواست دهنده
اطلاعات تماس
مشخصات پروژه/طرح پژوهشی
فایلهای مجاز pdf;jpg;jpeg;doc;docx
نوع خدمات آزمایشگاهی
چکیده مراحل انجام آزمایش
هدف و نتایج مورد انتظار
شرایط انجام آزمایش
اطلاعات تکمیلی

بازه زمانی پیشنهادی جهت انجام آزمایشبازه زمانی پیشنهادی جهت انجام آزمایش از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، از ساعت 9 الی 12 می‌باشد.
کد پیگیری