فهرست پرسش های متداول ثبت شبکه های ماهواره ای
 • ثبت بین المللی چه نوع شبکه های ماهواره ای شامل هزینه نیست؟

  فایلینگ­های شبکه ­های ماهواره­ ای که از فرکانس­هایی با سرویس آماتور ماهواره­ای استفاده می نمایند شامل هزینه نیست.

 • ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای شامل هزینه است؟

  هزینه مختص به ثبت بین المللی بر اساس تصمیم شماره 482 اتحادیه بین المللی مخابراتITU می باشد. شبکه­های ماهواره­ای که نیاز به هماهنگی نداشته باشد هزینه کلی فایلینگ ها برابر 7060 فرانک سوئیس می­شود و شبکه­های ماهواره­ای که نیاز به هماهنگی دارند هزینه فایلینگ­های آن ها بر اساس تعداد UNIT ها و Category ها مختلف متفاوت می باشد.

 • پروسه ثبت فایلینگ ها از لحاظ زمانی به چه صورت است؟

  بازه زمانی 7 سال فرصت داریم تا فایلینگ های پروژه ماهواره ای برای ثبت به اتحادیه بین المللی مخابرات ارسال نماییم. زمانیکه فایلینگ API را به ITU‌ ارسال می نماییم حداقل سه ماه طول می کشد تا این فایلینگ در دیتا بیس بین­المللیITU ثبت شود و فایلینگ های CRC ,Notification حداقل شش ماه طول می کشد به ثبت برسد.

 • فرم های مختص به ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای شامل چیست؟

  نوع فرکانس و سرویس ماهواره ای تعیین کننده نوع فایلینگ­ها برای ثبت بین­المللی شبکه­های ماهواره­ای است که اطلاعات فنی- مقرراتی مختص به فایلینگ­ها بر اساس APPENDIX4 از مقررات رادیویی بین المللی می­باشد.

  برای تخصیص های فرکانسی که نیاز به هماهنگی ندارند دو فایلیلنگ API و Notification تهیه می شود و برای تخصیص های فرکانسی که نیاز به هماهنگی دارند سه فایلینگ CRC ، Notification و RES49تهیه می شود.

 • چه زمانی بایستی نسبت به ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای اقدام نمود؟

  پس از دریافت پروانه رادیویی می توان نسبت به ثبت بین المللی شبکه های ماهواره ای اقدام نمود.

 • ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای شامل هزینه است

  هزینه مختص به فرکانس های تخصیص داده شده بر اساس آیین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی تصویب شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 22/12/1389می­باشد که هر سه ماه یکبار فیش­هایی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمان بهره برداری از فرکانس­های تخصیص یافته شده صادرمی­شودکه بایستی توسط متولیان پروژه های ماهواره ای پرداخت شود.

 • ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای شامل تمدید می باشد

  در پروانه رادیویی اخذ شده بایستی به تاریخ اتمام اعتبار پروانه توجه داشت، یک ماه پیش از اتمام پروانه بایستی نسبت به تمدید آن اقدام نمود.

 • فرم های مختص به ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای شامل چیست؟

  در ابتدا بایستی شخصی به عنوان مسئول شبکه تعیین شود و فرم های مختص به مسئول شبکه شامل فرم درخواست پروانه رادیویی، فرم مشخصات فردی مسئول شبکه، فرم وظایف مسئول شبکه، فرم تعهد پرداخت به همراه کپی تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت برابر با مهر برابر با اصل و گواهی عدم سوء پیشینه با فرم فنی ایستگاه های زمینی تکمیل شود.

 • چه زمانی بایستی نسبت به ثبت داخلی شبکه های ماهواره ای اقدام نمود؟

  پیش از ساخت ماهواره و ثبت بین­المللی شبکه­های ماهواره­ای متولیان پروژه­های ماهواره­ای بایستی نسبت به ثبت داخلی(پروانه رادیویی) ا قدام نمایند.

 • فرکانس کاری پروژه های ماهواره ای چگونه تعیین می شوند؟

  فرکانس­های پروژه ماهواره ای بایستی طبق Article5 از مقررات رادیویی تعیین شوند. در انتخاب باندهای فرکانسی به نکات ذیل بایستی توجه داشته باشیم:

  • اختصاص سرویس ماهواره­ای به فرکانس کاری
  • تطابق مأموریت و کاربرد فرکانس­ها با سرویس ماهواره­ای
  • انتخاب سرویس­های ماهواره­ای از نوع اولیه