ثبت درخواست
ارزیابی علمی و تخصیص زمان
بررسی برنامه زمان بندی
تایید زمان رصد
خاتمه
موضوع رصد*
مشخصات درخواست دهنده
اطلاعات تماس
نحوه انجام رصد*
همراهان
ردیفنام*نام خانوادگی*کد ملی*پست الکترونیک*تلفن همراه*عملیات
اجرام رصدی
ردیفمشخصاتعملیات
زمانهای پیشنهادی رصد
ردیفبازه زمانیارتفاع ستارهتاریکی آسمان*عملیات
شروعپایانزمان رسیدن به ارتفاع مناسب*زمان رسیدن به ارتفاع نامناسب*
تاریخ شروع*زمان شروع*تاریخ پایان*زمان پایان*
کد پیگیری