ثبت درخواست
بررسی درخواست
بارگذاری مدارک
بررسی مدارک
انتخاب داده
آماده سازی داده
آماده تحویل
ثبت نتایج پژوهش
دریافت نتایج پژوهش
خاتمه
doc فرم تعهد اعضای هیئت علمی
doc فرم تعهد دانشجویی
مشخصات فردی
اطلاعات تماس
داده و تصاویر ماهواره ای درخواستی
ردیفوضعیت*مشخصاتعملیات
مشخصات پایان نامه
مشخصات پروژه/طرح پژوهشی
کد پیگیری