ثبت درخواست
بررسی درخواست
پرداخت
آماده سازی داده
آماده تحویل
خاتمه
مشخصات متقاضی
اطلاعات تماس
داده و تصاویر ماهواره ای درخواستی
ردیفمشخصاتعملیات
ضمائم
فایلهای مجاز pdf;jpg;jpeg
کد پیگیری