ثبت درخواست
بررسی و اعلام شرایط
بررسی شرایط
تعیین زمان دقیق
بررسی زمان بندی
برگزاری دوره
خاتمه
مشخصات کارگاه/دوره
مشخصات سازمان/دانشگاه/...
مشخصات فردی تکمیل کننده فرم
کد پیگیری