گزارش میز خدمت
ردیفعنوان خدمتتعداد درخواست ثبت شدهتعداد تحویل شده هاتعداد در حال اقداممیانگین زمان ارائه خدمت (روز)
1درخواست مجوز بهره برداری از پایانه های اینمارست۴۴۰۰.۰
3درخواست داده و تصاویر ماهواره ای (پژوهشی/پایان نامه)۴۱۳۰.۰
4درخواست خرید داده و تصاویر ماهواره ای۷۱۶۰.۰
5درخواست زمان رصد از رصدخانه ی مرکز ماهدشت۳۰۳۰.۰
6درخواست بازدید از رصدخانه مرکز ماهدشت۱۱۰۱۱۰.۰
7درخواست استفاده از پهنای باند ماهواره ای۴۰۴۰.۰
8درخواست خدمات طیف سنجی۵۰۵۰.۰