گزارش میز خدمت
ردیفعنوان خدمتتعداد درخواست ثبت شدهتعداد تحویل شده هاتعداد در حال اقداممیانگین زمان ارائه خدمت (روز)
1درخواست مجوز بهره برداری از پایانه های اینمارست۲۲۰۰.۰
3درخواست داده و تصاویر ماهواره ای (پژوهشی/پایان نامه)۳۰۳۰.۰
4درخواست خرید داده و تصاویر ماهواره ای۳۰۳۰.۰
5درخواست زمان رصد از رصدخانه ی مرکز ماهدشت۳۰۳۰.۰
6درخواست بازدید از رصدخانه مرکز ماهدشت۴۰۴۰.۰
7درخواست استفاده از پهنای باند ماهواره ای۳۰۳۰.۰
8درخواست خدمات طیف سنجی۴۰۴۰.۰