فهرست فایل های اپراتور ماهواره های مخابراتی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش کشف قیمت ماهواره در مدار ۳۵۹.۸۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf فعالیت های واجد الویت پرداخت تسهیلات ارزی ۲.۴۲ مگابایت دریافت فایل
pdf قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲۸۹.۴۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی ۱۰.۶۷ مگابایت دریافت فایل
pdf آشنایی با برخی سازندگان و اپراتورهای ماهواره ای ۱.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf معرفی مشاورین و سازندگان ماهواره ای ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf وضعیت کشورهای منطقه در حوزه ماهواره مخابراتی ۱.۷۶ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -2 ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf مروری بر زنجیره ارزشی ماهواره ها -1 ۳.۷۱ مگابایت دریافت فایل
pdf خدمات ماهواره ۴.۸۱ مگابایت دریافت فایل